Prawdziwy Dekalog

Dziesięć Przykazań Bożych w wersji oryginalnej – z Pisma Świętego

Mojżesz z tablicami zakonu | autor: Rembrandt | licencja: public domain

Oto oryginalna treść dekalogu, czyli dziesięciu przykazań, które sam Bóg, wypisawszy je na kamiennych tablicach, dał ludziom.  Łatwo zauważyć różnice między biblijnym dekalogiem a tym powszechnie znanym – ludzkim. Poniższą treść dekalogu znajdziesz w swojej Biblii w II Księdze Mojżeszowej (Księdze Wyjścia) na początku dwudziestego rozdziału (Wj.20:1-16).

A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I przykazanie

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

II przykazanie

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III przykazanie

Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

IV przykazanie

Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

V przykazanie

Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI przykazanie

Nie zabijaj.

VII przykazanie

Nie cudzołóż.

VIII przykazanie

Nie kradnij.

IX przykazanie

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X przykazanie

Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Przytoczono fragment Pisma Świętego w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej.
Reklamy